Komu je štipendium určené?

Pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia. Štipendium bude pridelené v dvoch kategóriách:

  • Najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov
  • Nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín

Koľko môžem získať?

Ak sa staneš úspešným uchádzačom, získaš nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok. Vyplácané bude počas desiatich mesiacov vo výške 300 eur. Nárok na štipendium budeš mať počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia (teda spolu získaš 9 000 €).

Čo musím splniť, aby som získal štipendium?

Ak budeš úspešným uchádzačom, nárok Ti vznikne, ak sa zapíšeš na vysokú školu so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v dennej forme štúdia. V akademickom roku 2022/2023 bude mať nárok na štipendium prvých 1 000 uchádzačov, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov v kategórii „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“. V rámci kategórie „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“ bude v akademickom roku 2022/2023 podporených 400 uchádzačov.

Výber úspešných uchádzačov

Tvoje umiestnenie v poradí uchádzačov sa určí na základe Tvojich doterajších výsledkov počas posledných štyroch rokov stredoškolského štúdia, najmä zapojenia sa do rôznych súťaží (napr. olympiády, SOČ a ďalšie súťaže) na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Jedným z kritérií bude aj dosiahnutý výsledok v rámci externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (alebo jazyka menšiny), cudzieho jazyka a matematiky.

Ako sa prihlásiť?

Najprv je potrebné zaregistrovať sa zadaním prihlasovacieho mena, hesla a emailovej adresy.

Vyplň svoj profil

V tejto časti musíš vyplniť základné údaje o sebe. Každý môže podať žiadosť o štipendium iba raz. Ak nemáš ešte 18 rokov, spolu s tvojimi osobnými údajmi, musíš do systému nahrať aj podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Vyplň Žiadosť o štipendium

V tejto časti vyplníš údaje o aktivitách, ktoré si splnil a za ktoré dostaneš body. Prvých 1000 uchádzačov s najvyšším počtom bodov získa nárok na štipendium. Body získaš za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách – dosiahnutý percentil* v externej časti maturitných predmetov a za výsledky v ďalších činnostiach (súťaže a pod.).

Posudzovaná bude doba počas celého štúdia na strednej škole, teda štandardne štyri roky. V prípade dlhšieho štúdia, napr. osemročné gymnázium alebo bilingválne gymnázium, budú posudzované posledné štyri roky štúdia na strednej škole. Keďže sa systém uzavrie 31. 5. 2022, aktivity splnené po tomto termíne nebude možné brať do úvahy. Každú aktivitu, ktorú zvolíš ako splnenú, však budeš musieť preukázať nahraním prílohy do systému. Neboj sa, ak teraz prílohy nemáš k dispozícii. Nahrávanie príloh bude možné až do 31. 8. 2022, teda aj po ukončení podávania žiadostí. Výnimku tvoria výsledky z maturity, ktoré za Teba nahrá do systému ministerstvo školstva. Dobre si preto skontroluj, či si všetko vyplnil správne. Ak chceš niektoré časti žiadosti upraviť, môžeš sa do svojho profilu prihlásiť neskôr. Keď však žiadosť odošleš, nebudeš môcť už údaje meniť.

Nezabudni, po vyplnení musíš žiadosť odoslať, a to najneskôr do 31. 5. 2022, inak nebudeš zaradený do výberu uchádzačov.

* Percentil – predstavuje umiestnenie medzi ostatnými maturatmi, teda počet maturantov s rovnakým alebo nižším výsledkom.

Maturitná skúška

Jedným z kritérií, podľa ktorých sa bude určovať poradie uchádzačov, bude výsledok z externej časti maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk/jazyk menšiny, cudzí jazyk a matematika, teda získaný percentil*. Údaje o úspešnosti uchádzača budú získané z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), takže nebudeš musieť nahrávať svoje výsledky v rámci podávania žiadosti o štipendium. Presný počet bodov za dosiahnutý výsledok v maturitnej skúške môžeš nájsť v zozname kritérií.

* Percentil – predstavuje umiestnenie medzi ostatnými maturatmi, teda počet maturantov s rovnakým alebo nižším výsledkom.

Umiestnenia vo vedomostných a umeleckých súťažiach

V tejto časti vypĺňaš dosiahnuté úspechy v rámci predmetových olympiád, stredoškolských odborných činností a ďalších súťaží. Ku každej aktivite bude k dispozícii číselník – teda zoznam akceptovaných aktivít. Aktivity môžeš vyberať v rámci tohto zoznamu.

Iné súťaže nemôžeme akceptovať. Pre každú súťaž budeš môcť vyberať z viacerých úrovní – napríklad krajské kolo, celoštátne kolo alebo medzinárodné kolo. Počet bodov získaných za umiestnenie v súťaži nájdeš tu. Všetky súťaže v tejto časti majú viac kôl. Započítavať sa bude len najvyššia dosiahnutá úroveň pre daný rok a súťaž. Systém Ti však umožní sčítavať body za viacnásobnú účasť na súťažiach v rôznych rokoch štúdia (napr. účasť v 1. ročníku štúdia na strednej škole na fyzikálnej olympiáde bude možné sčítať s účasťou v 2. ročníku štúdia na strednej škole na tej istej olympiáde; rovnako teda aj napr. účasť v 1. ročníku štúdia na strednej škole na fyzikálnej olympiáde a zároveň aj účasť v 1. ročníku štúdia na strednej škole na matematickej olympiáde).

Nezabudni, že splnenie všetkých aktivít budeš musieť dokázať nahratím diplomu, certifikátu alebo iného potvrdenia, a to najneskôr do 31. 8. 2022. Správnosť a pravosť dokladov overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš.

Umiestnenia v športových súťažiach

Nebudeme obmedzovať akceptované športy. Avšak táto schéma sa zameriava na podporu akademických talentov a úspechov dosiahnutých vo vedomostných súťažiach. Preto v rámci športových výsledkov akceptujeme iba výhru v majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta alebo na olympijských hrách. Nebude však záležať, či si sa zúčastnil súťaže samostatne alebo ako člen tímu.

Podobne ako pri vedomostných súťažiach budeš musieť splnenie všetkých aktivít dokázať nahratím diplomu, certifikátu alebo iného potvrdenia, a to najneskôr do 31. 8. 2022. Fyzicky doklady overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš.

Umiestnenie v iných súťažiach

Uvedomujeme si, že aktivity študentov môžu byť rôzne a šikovní študenti môžu prichádzať s novými projektami, získavať ocenenia alebo spolupracovať na rôznych projektoch aj s ďalšími inštitúciami. V tejto časti si preto budeš môcť zvoliť splnenie rôznych aktivít. Aby sme však zabránili zneužitiu schémy a tiež uľahčili vysokým školám overovanie splnenia aktivít, v zozname nájdeš inštitúcie a organizácie, či už národné alebo medzinárodné, ktoré musia Tebou zvolenú aktivitu zastrešovať. Zoznam nájdeš tu.

Nezabudni, že splnenie všetkých aktivít budeš musieť dokázať nahratím diplomu, certifikátu alebo iného potvrdenia, a to najneskôr do 31. 8. 2022. Fyzicky doklady overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš.

Sociálne zázemie

Uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia budú mať nárok na štipendium. Vyhradených je preto ďalších 400 štipendií ročne. Ak si myslíš, že spadáš do kategórie sociálne znevýhodnených študentov, prečítaj si kritéria nižšie. Ak aspoň na jedno z nich odpovieš áno, budeš zaradený do zoznamu uchádzačov so sociálnym znevýhodnením. Výška štipendia je pre všetkých rovnaká, ale kritériá výberu sú o niečo menej náročné. Zároveň budú uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia posudzovaní v samostatnom zozname oddelenom od ostatných študentov (v druhom zozname je síce prideľovaných ročne 1000 štipendií, ale zároveň má naň nárok aj omnoho viac uchádzačov). Na zaradenie do skupiny uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia stačí, ak splníš iba jeden ukazovateľ. Indikátor znevýhodneného prostredia nájdeš tu. Zoznam inštitúcií vydávajúcich potvrdenia nájdeš tu.

Nezabudni, že splnenie všetkých aktivít budeš musieť dokázať nahratím patričného potvrdenia, a to najneskôr do 31. 8. 2022. Fyzicky doklady overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš.

Chceš sa prihlásiť alebo registrovať ? Odkazy sú nižšie.

Môžeš sa do systému prihlásiť tu alebo sa registruj.