Podávanie žiadostí o štipendium pre talentovaných domácich študentov pre akademický rok 2024/2025 bolo dňa 1. 7. 2024 o 23:59 (SELČ) ukončené.

 Ďakujeme Ti za prejavený záujem o štipendium a v procese uchádzania sa oň Ti prajeme veľa úspechov!  Upozorňujeme, že po tomto termíne už podanie žiadostí nie je možné a nemôžu byť v tomto ohľade udelené žiadne výnimky.

Predbežné poradie svojej žiadosti môžeš očakávať vo svojom užívateľskom profile do konca júla 2024 vzhľadom na potrebu administratívnych úkonov. Upozorňujeme, že Tvoje predbežné poradie nie je konečné a môže sa zmeniť v závislosti od počtu získaných bodov počas overovania správnosti údajov. Napríklad, ak by si k aktivitám nedoložil diplomy, ktoré by potvrdzovali ich splnenie alebo by si nevedel príslušným potvrdením preukázať sociálne znevýhodnenie, ktoré si deklaroval v žiadosti.

Finálny zoznam podporených uchádzačov bude známy v priebehu novembra až po vykonaní zápisov na vysokých školách, ich overení a uzatvorení zmlúv s vysokými školami. Ubezpečujeme žiadateľov, že ministerstvo a vysoké školy robia maximum pre čo možno najskoršie vyhodnotenie žiadostí a udelenie štipendií, čomu predchádza množstvo úkonov a procesov. V prípade úspešných štipendistov je preto potrebné počítať s tým, že štipendiá nebudú môcť byť vyplatené hneď v prvých mesiacoch štúdia a o ďalšom postupe budú úspešní štipendisti informovaní v novembri. Komu je štipendium určené?

Štipendium je určené pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku výhradne v dennej forme štúdia. O štipendium je možné sa uchádzať v jednej z dvoch kategórií:

 • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov, 
 • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.

Každý uchádzač bude posudzovaný iba v jednej kategórii. Presuny medzi kategóriami nie sú možné. Pozorne si preto prečítaj kritériá sociálneho znevýhodnenia, aby si žiadosť správne vyplnil. Úpravy po odoslaní žiadosti už nebudú možné.

Čo musím splniť, aby som získal štipendium?

Štipendium môžeš získať, ak ukončíš strednú školu a zmaturuješ v roku 2024 na niektorej strednej škole so sídlom v Slovenskej republike. Poradie uchádzačov sa určuje na základe počtu bodov. Viac informácií, ako môžeš získať body, nájdeš v časti Výber úspešných uchádzačov.

Základné kritériá:

 • riadne ukončené stredoškolské vzdelanie a maturitná skúška v školskom roku 2023/2024 na slovenskej strednej škole,
 • zápis na štúdium na vysokú školu so sídlom v SR na akademický rok 2024/2025 (akceptované sú verejné, súkromné aj štátne vysoké školy),
 • denná forma vysokoškolského štúdia,
 • zápis na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v kalendárnom roku 2024,
 • vyplnenie a odoslanie žiadosti o štipendium najneskôr do termínu stanoveného na podávanie žiadostí.

Celkový počet podporených štipendistov v akademickom roku 2024/25 je stanovený  na 1570.

V akademickom roku 2024/2025 môže získať štipendium prvých 750 uchádzačov, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov v kategórii „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“. V rámci kategórie „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“ bude v akademickom roku 2024/2025 podporených 420 uchádzačov. Títo úspešní uchádzači budú dostávať štipendium vo výške 300  € mesačne v celkovej výške 9 000 € za tri roky štúdia. 

Popri 750 úspešných uchádzačoch z kategórie „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“  a 420 uchádzačoch z kategórie „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“  bude navyše vybraných 400 najlepších úspešných uchádzačov, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie. Tieto povolania boli identifikované za pomoci odborníkov z rôznych oblastí zaoberajúcich sa pracovným trhom a jeho potrebami. Zoznam týchto študijných programov je zverejnený na tomto odkaze. Navýšenou sumou bude podporených prvých 400 najlepších spomedzi všetkých uchádzačov z oboch kategórií, ktorí si vybrali študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie. Ostatní uchádzači, ktorí sa umiestnia v rebríčku úspešných uchádzačov, budú podporení štandardnou sumou v celkovej výške 9000 €.

Celková výška štipendia za obdobie troch rokov bakalárskeho, resp. spojeného bakalárskeho a magisterského štúdia bude v prípade týchto študijných programov predstavovať 16 500 €. Proces vyplácania štipendií týchto úspešných uchádzačov bude nasledovný. Štipendisti, ktorí si vybrali študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie, budú dostávať 300 € mesačne počas všetkých troch akademických rokov rovnako ako ostatní z oboch kategórií, po prvom úspešne absolvovanom ročníku však bude štipendistom po zápise do druhého ročníka vyplatená jednorazová suma 1 000 €, po druhom úspešne absolvovanom ročníku a zápise do tretieho ročníka 1 500 € a po úspešnom ukončení tretieho ročníka bude štipendistom vyplatená jednorazová odmena vo výške 5 000 €.  V prípade študentov bakalárskeho štúdia v trvaní dlhšom ako tri roky alebo študentov spojeného bakalárskeho a magisterského štúdia bude vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 5 000 € podmienené zápisom do štvrtého ročníka vysokoškolského štúdia.  

Výber úspešných uchádzačov

Tvoje umiestnenie v poradí uchádzačov sa určí na základe Tvojich doterajších výsledkov stredoškolského štúdia, najmä zapojenia sa do rôznych súťaží (napr. olympiády, SOČ a ďalšie súťaže) na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Jedným z kritérií bude aj dosiahnutý výsledok v rámci externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (alebo jazyka menšiny), cudzieho jazyka a matematiky.

Započítať si môžeš aktivity, ktoré si absolvoval počas Tvojho štúdia na strednej škole, respektíve počas posledných štyroch rokov, teda najskôr od 1. 9. 2020. V prípade, ak si študoval/a dlhšie, napr. osemročné gymnázium alebo bilingválne gymnázium, budú taktiež posudzované Tvoje aktivity za posledné štyri roky štúdia.

Maturitná skúška

Jedným z kritérií, podľa ktorých sa bude určovať poradie uchádzačov, bude Tvoj výsledok z externej časti maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk/jazyk menšiny, cudzí jazyk a matematika, teda získaný percentil*. Údaje o Tvojej úspešnosti na maturite budú automaticky nahraté ministerstvom, takže nebudeš musieť nahrávať svoje výsledky z maturity  do systému. 

Presný počet bodov za dosiahnutý výsledok v maturitnej skúške môžeš nájsť v zozname kritérií.

Výnimku tvoria niektoré bilingválne stredné školy alebo stredné školy vyučujúce podľa medzinárodných zmlúv a programov. Ak si žiak takejto strednej školy, budeš musieť nahrať aj svoje maturitné vysvedčenie ako prílohu do systému. Zoznam týchto stredných škôl nájdeš tu. Keďže každý medzinárodný program má vlastné pravidlá maturitnej skúšky, pozorne si pozri, akým spôsobom sú hodnotené výsledky z týchto špecifických maturít, teda koľko bodov za danú známku/hodnotenie môžeš získať. 

Ak si svoju školu v zozname nenašiel, znamená to, že túto časť počas podávania žiadosti nevypĺňaš. 

*Percentil – predstavuje umiestnenie medzi ostatnými maturantmi, teda počet maturantov s rovnakým alebo nižším výsledkom.

Umiestnenia vo vedomostných a umeleckých súťažiach

V tejto časti vypĺňaš dosiahnuté úspechy v rámci predmetových olympiád, stredoškolských odborných činností a ďalších súťaží. Ku každej aktivite bude k dispozícii zoznam akceptovaných aktivít. Aktivity môžeš vyberať v rámci tohto zoznamu.

Iné súťaže aktuálne nemôžeme akceptovať. Pre každú súťaž budeš môcť vyberať z viacerých úrovní – napríklad krajské kolo, celoštátne kolo alebo medzinárodné kolo. Počet bodov získaných za umiestnenie v súťaži nájdeš tu.

Započítavať sa bude len najvyššia dosiahnutá úroveň pre daný rok a súťaž. Systém však umožní sčítavať body za viacnásobnú účasť na súťažiach v rôznych rokoch štúdia (napr. účasť v 1. ročníku štúdia na strednej škole na fyzikálnej olympiáde bude možné sčítať s účasťou v 2. ročníku štúdia na strednej škole na tej istej olympiáde; rovnako teda aj napr. účasť v 1. ročníku štúdia na strednej škole na fyzikálnej olympiáde a zároveň aj účasť v 1. ročníku štúdia na strednej škole na matematickej olympiáde).

Nezabudni, že splnenie všetkých aktivít budeš musieť dokázať nahratím diplomu, certifikátu alebo iného potvrdenia, a to najneskôr do posledného dňa, kedy je možné podávanie žiadostí. Body získaš iba za aktivity, ku ktorým nahráš správnu prílohu. Správnosť a úplnosť dokladov overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš. Ak nebude k vybranej aktivite nahraná príloha alebo príloha nebude nahraná správne, body sa Ti odrátajú, a tým sa môže zmeniť aj Tvoje poradie. Zmenou poradia sa môžeš dostať až medzi neúspešných uchádzačov.

Umiestnenia v športových súťažiach

V tejto kategórii budeme akceptovať akýkoľvek šport s výnimkou elektronických športov (napr. počítačových hier). Keďže sa táto schéma zameriava na podporu akademických talentov a úspechov dosiahnutých vo vedomostných súťažiach,  v rámci športových výsledkov akceptujeme iba výhru na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta alebo na olympijských hrách.

Nezáleží, či si sa zúčastnil súťaže samostatne alebo ako člen tímu. Počet bodov získaných za umiestnenie v športovej súťaži nájdeš tu.

Nezabudni, že splnenie všetkých aktivít budeš musieť dokázať nahratím diplomu, certifikátu alebo iného potvrdenia, a to najneskôr do posledného dňa, kedy je možné podávanie žiadostí. Body získaš iba za aktivity, ku ktorým nahráš správnu prílohu. Správnosť a úplnosť dokladov overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš. Ak nebude k vybranej aktivite nahraná príloha alebo príloha nebude nahraná správne, body sa Ti odrátajú, a tým sa môže zmeniť aj Tvoje poradie. Zmenou poradia sa môžeš dostať až medzi neúspešných uchádzačov.

Angažovanie v iných typoch projektov/aktivít

Uvedomujeme si, že aktivity študentov môžu byť rôzne a šikovní študenti môžu prichádzať s novými projektami, získavať ocenenia či certifikáty alebo spolupracovať na rôznych projektoch aj s ďalšími inštitúciami. V tejto časti si preto budeš môcť zvoliť splnenie rôznych ďalších aktivít. Možností angažovania je však množstvo. Preto sme na základe konzultácií s expertmi stanovili zoznam národných a medzinárodných inštitúcií a organizácií  zastrešujúcich aktivity, za ktoré je možné udeliť body v tejto schéme. O body sa môžeš uchádzať, ak si absolvoval aktivitu/projekt pod záštitou niektorej organizácie zo zoznamu, v trvaní aspoň jeden mesiac. Zoznam nájdeš tu .

Nezabudni, že splnenie všetkých aktivít budeš musieť dokázať nahratím diplomu, certifikátu alebo iného potvrdenia, a to najneskôr do posledného dňa, kedy je možné podávanie žiadostí. Body získaš iba za aktivity, ku ktorým nahráš správnu prílohu. Správnosť a úplnosť dokladov overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš. Ak nebude k vybranej aktivite nahraná príloha alebo príloha nebude nahraná správne, body sa Ti odrátajú, a tým sa môže zmeniť aj Tvoje poradie. Zmenou poradia sa môžeš dostať až medzi neúspešných uchádzačov.


Pochádzaš zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patríš do špecificky znevýhodnenej skupiny?

Ak patríš do jednej z týchto skupín, môžeš sa o štipendium uchádzať v samostatnej kategórii. V tejto kategórii je na akademický rok 2024/2025 vyhradených 420 štipendií. Aj uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa umiestnia medzi 400 celkovo najlepšími uchádzačmi spomedzi oboch kategórií a vyberú si študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie, môžu byť podporení navýšenou sumou v celkovej výške 16 500 €. Do kategórie sociálne znevýhodnených žiakov, ktorí sa môžu o štipendium uchádzať, spadáš, ak spĺňaš aspoň jedno z nižšie uvedených kritérií, alebo ak niektoré z kritérií spĺňajú Tvoji rodičia. Kritériá sociálne znevýhodneného prostredia nájdeš tu.


Ak počas vypĺňania žiadosti aspoň na jedno z kritérií odpovieš áno, budeš automaticky zaradený do zoznamu uchádzačov so sociálnym znevýhodnením. Výška štipendia je pre všetkých žiadateľov v oboch kategóriách rovnaká, ale kritériá výberu sú v tejto kategórii o niečo menej náročné. Zároveň budú uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia v tejto kategórii posudzovaní v samostatnom zozname. Na zaradenie do skupiny uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia stačí, ak splníš aspoň jeden ukazovateľ.


Uprednostnení budú uchádzači, ktorí splnia kritériá pre študenta (kritérium 1 až 9) a pri otázkach týkajúcich sa posudzovania rodičov budú uprednostnení uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá za oboch rodičov. Ak nedôjde k obsadeniu všetkých voľných miest, budú môcť získať štipendium aj uchádzači, ktorí splnia kritérium len pre jedného rodiča. V prípade, ak sa budeš o štipendium uchádzať ako znevýhodnený študent, nezabudni, že k žiadosti potrebuješ priložiť potrebné potvrdenia. Potvrdenie musí dokazovať Tvoj status, resp. splnenie kritéria. Nenechaj si preto ich získanie na poslednú chvíľu.  Zoznam inštitúcií vydávajúcich potvrdenia nájdeš tu.


Nezabudni, že splnenie kritéria sociálneho znevýhodnenia budeš musieť dokázať nahratím potvrdenia, a to najneskôr do posledného dňa, kedy je možné podávanie žiadostí. Ak nebudeš môcť svoj status podložiť príslušnými potvrdeniami, budeš zo schémy vyradený. Úpravy po odoslaní žiadosti už nebudú možné. Správnosť a úplnosť dokladov overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš.

Ako sa prihlásiť?

Podávanie žiadostí  je už v súčasnosti spustené a bude otvorené do 1. 7. 2024 do 23:59 (SELČ).

Žiadosť o štipendium sa podáva výlučne elektronicky prostredníctvom užívateľského profilu uchádzača na tejto stránke. 

Ak si si svoj užívateľský profil zatiaľ nevytvoril, pokračuj podľa nasledovných pokynov:

 1. Zaregistruj sa na našej webstránke stipendia.portalvs.sk na tomto odkaze 
 2. Potvrď svoju registráciu prostredníctvom emailu, ktorý Ti doručíme na emailovú adresu, ktorú si uviedol/uviedla v registračnom formulári 
 3. Prihlás sa do svojho užívateľského profilu
 4. Vyplň a ulož  všetky požadované údaje vo svojom profile
 5. Vytvor si svoju žiadosť o štipendium klikom na zelené tlačidlo „+ Vytvoriť novú žiadosť“.

Ak si sa na našej webstránke registroval/a už skôr a profil užívateľa máš aktuálne vytvorený, môžeš sa na webstránku rovno prihlásiť a vytvoriť si žiadosť  o štipendium klikom na zelené tlačidlo „+ Vytvoriť novú žiadosť“.

Kým začneš svoju žiadosť vypĺňať, pozorne si prečítaj všetky pokyny a prílohy vyššie. Ak žiadosť vyplníš nesprávne, môžeš stratiť šancu na získanie štipendia. Daj si pozor najmä pri vypĺňaní sociálneho znevýhodnenia – ak nespĺňaš žiadne kritérium, túto časť nevypĺňaj. 

Vyberať môžeš len z aktivít, súťaží a inštitúcií v prílohách v odkazoch vyššie. Zvolenie nejakej aktivity a nahratie prílohy s iným názvom súťaže alebo inou úrovňou (napr. okresné kolá) nebude akceptované a stratíš body, čím sa môže zmeniť aj Tvoje poradie. Zmenou poradia sa môžeš dostať až medzi neúspešných uchádzačov.

Žiadosť je nevyhnutné podať najneskôr 1. 7. 2024 do 23:59 (SELČ). Vyplnenú žiadosť nezabudni po uložení odoslať. Žiadosti rozpracované, no neodoslané v stanovenom termíne nebude možné akceptovať.

Svoje predbežné poradie uvidíš v systéme. Toto poradie sa však môže zmeniť v závislosti od počtu získaných bodov počas overovania správnosti údajov. Ak napríklad nebudú k všetkým aktivitám nahrané správne prílohy, body sa Ti odrátajú a môže sa zmeniť aj Tvoje poradie. 

Finálny zoznam podporených uchádzačov bude známy až po vykonaní zápisov na vysokých školách v termíne určenom vykonávateľom.


Chceš sa prihlásiť alebo registrovať ? Odkazy sú nižšie.

Môžeš sa do systému prihlásiť tu alebo sa zaregistrovať.