Podávanie žiadostí o štipendium pre talentovaných domácich študentov pre akademický rok 2024/2025 sa začne už o chvíľu!


Ďakujeme Ti za záujem o štúdium na Slovensku a o náš štipendijný program.


Ak máš o štipendium záujem, zaregistruj sa na webstránke stipendia.portalvs.sk a vytvor si svoj užívateľský profil. O spustení podávania žiadostí Ťa budeme následne informovať prostredníctvom emailu.

Na webstránke stipendia.portalvs.sk práve prebieha aktualizácia podmienok pre nastávajúci ročník štipendijnej schémy v roku 2024. Informácie zverejnené v texte a prílohách  preto môžu podliehať zmenám. Ďakujeme Ti za pochopenie a tešíme sa na Tvoju žiadosť o štipendium.

Komu je štipendium určené?

Štipendium je určené pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku výhradne v dennej forme štúdia. O štipendium je možné sa uchádzať v jednej z dvoch kategórií:

  • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov, 
  • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.

Každý uchádzač bude posudzovaný iba v jednej kategórii. Presuny medzi kategóriami nie sú možné. Pozorne si preto prečítaj kritériá sociálneho znevýhodnenia, aby si žiadosť správne vyplnil. Úpravy po odoslaní žiadosti už nebudú možné.

Čo musím splniť, aby som získal štipendium?

Štipendium môžeš získať, ak ukončíš strednú školu a zmaturuješ v roku 2023 na niektorej strednej škole so sídlom v Slovenskej republike. Poradie uchádzačov sa určuje na základe počtu bodov. Viac informácií, ako môžeš získať body, nájdeš v časti Výber úspešných uchádzačov.

Základné kritériá:

  • riadne ukončené stredoškolské vzdelanie a maturitná skúška v akademickom roku 2022/2023 na slovenskej strednej škole,
  • prijatie na štúdium na vysokú školu so sídlom v SR na akademický rok 2023/2024 (akceptované sú verejné, súkromné aj štátne vysoké školy),
  • denná forma vysokoškolského štúdia,
  • zápis na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v roku 2023,
  • vyplnenie a odoslanie žiadosti o štipendium najneskôr do termínu stanoveného na podávanie žiadostí.

V akademickom roku 2023/2024 bude mať nárok na štipendium prvých 1 000 uchádzačov, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov v kategórii „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“. V rámci kategórie „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“ bude v akademickom roku 2023/2024 podporených 550 uchádzačov.

Výber úspešných uchádzačov

Tvoje umiestnenie v poradí uchádzačov sa určí na základe Tvojich doterajších výsledkov stredoškolského štúdia, najmä zapojenia sa do rôznych súťaží (napr. olympiády, SOČ a ďalšie súťaže) na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Jedným z kritérií bude aj dosiahnutý výsledok v rámci externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (alebo jazyka menšiny), cudzieho jazyka a matematiky.

Započítať si môžeš aktivity, ktoré si absolvoval počas Tvojho štúdia na strednej škole, respektíve počas posledných štyroch rokov, teda najskôr od 1. 9. 2019. V prípade, ak si študoval/a dlhšie, napr. osemročné gymnázium alebo bilingválne gymnázium, budú taktiež posudzované Tvoje aktivity za posledné štyri roky štúdia.

Maturitná skúška

Jedným z kritérií, podľa ktorých sa bude určovať poradie uchádzačov, bude Tvoj výsledok z externej časti maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk/jazyk menšiny, cudzí jazyk a matematika, teda získaný percentil*. Údaje o Tvojej úspešnosti na maturite budú automaticky nahraté ministerstvom, takže nebudeš musieť nahrávať svoje výsledky z maturity  do systému. 

Presný počet bodov za dosiahnutý výsledok v maturitnej skúške môžeš nájsť v zozname kritérií.

Výnimku tvoria niektoré bilingválne stredné školy alebo stredné školy vyučujúce podľa medzinárodných zmlúv a programov. Ak si žiak takejto strednej školy, budeš musieť nahrať aj svoje maturitné vysvedčenie ako prílohu do systému. Zoznam týchto stredných škôl nájdeš tu. Keďže každý medzinárodný program má vlastné pravidlá maturitnej skúšky, pozorne si pozri, akým spôsobom sú hodnotené výsledky z týchto špecifických maturít, teda koľko bodov za danú známku/hodnotenie môžeš získať. 

Ak si svoju školu v zozname nenašiel, znamená to, že túto časť počas podávania žiadosti nevypĺňaš. 

*Percentil – predstavuje umiestnenie medzi ostatnými maturantmi, teda počet maturantov s rovnakým alebo nižším výsledkom.

Umiestnenia vo vedomostných a umeleckých súťažiach

V tejto časti vypĺňaš dosiahnuté úspechy v rámci predmetových olympiád, stredoškolských odborných činností a ďalších súťaží. Ku každej aktivite bude k dispozícii zoznam akceptovaných aktivít. Aktivity môžeš vyberať v rámci tohto zoznamu.

Iné súťaže aktuálne nemôžeme akceptovať. Pre každú súťaž budeš môcť vyberať z viacerých úrovní – napríklad krajské kolo, celoštátne kolo alebo medzinárodné kolo. Počet bodov získaných za umiestnenie v súťaži nájdeš tu.

Započítavať sa bude len najvyššia dosiahnutá úroveň pre daný rok a súťaž. Systém však umožní sčítavať body za viacnásobnú účasť na súťažiach v rôznych rokoch štúdia (napr. účasť v 1. ročníku štúdia na strednej škole na fyzikálnej olympiáde bude možné sčítať s účasťou v 2. ročníku štúdia na strednej škole na tej istej olympiáde; rovnako teda aj napr. účasť v 1. ročníku štúdia na strednej škole na fyzikálnej olympiáde a zároveň aj účasť v 1. ročníku štúdia na strednej škole na matematickej olympiáde).

Nezabudni, že splnenie všetkých aktivít budeš musieť dokázať nahratím diplomu, certifikátu alebo iného potvrdenia, a to najneskôr do posledného dňa, kedy je možné podávanie žiadostí. Body získaš iba za aktivity, ku ktorým nahráš správnu prílohu. Správnosť a úplnosť dokladov overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš. Ak nebude k vybranej aktivite nahraná príloha alebo príloha nebude nahraná správne, body sa Ti odrátajú, a tým sa zmení aj Tvoje poradie. Zmenou poradia sa môžeš dostať až medzi neúspešných uchádzačov.

Umiestnenia v športových súťažiach

V tejto kategórii budeme akceptovať akýkoľvek šport s výnimkou elektronických športov (napr. počítačových hier). Keďže sa táto schéma zameriava na podporu akademických talentov a úspechov dosiahnutých vo vedomostných súťažiach,  v rámci športových výsledkov akceptujeme iba výhru na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta alebo na olympijských hrách.

Nezáleží, či si sa zúčastnil súťaže samostatne alebo ako člen tímu. Počet bodov získaných za umiestnenie v športovej súťaži nájdeš tu.

Nezabudni, že splnenie všetkých aktivít budeš musieť dokázať nahratím diplomu, certifikátu alebo iného potvrdenia, a to najneskôr do posledného dňa, kedy je možné podávanie žiadostí. Body získaš iba za aktivity, ku ktorým nahráš správnu prílohu. Správnosť a úplnosť dokladov overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš. Ak nebude k vybranej aktivite nahraná príloha alebo príloha nebude nahraná správne, body sa Ti odrátajú a tým sa zmení aj Tvoje poradie. Zmenou poradia sa môžeš dostať až medzi neúspešných uchádzačov.

Angažovanie v iných typoch projektov/aktivít

Uvedomujeme si, že aktivity študentov môžu byť rôzne a šikovní študenti môžu prichádzať s novými projektami, získavať ocenenia či certifikáty alebo spolupracovať na rôznych projektoch aj s ďalšími inštitúciami. V tejto časti si preto budeš môcť zvoliť splnenie rôznych ďalších aktivít. Možností angažovania je však množstvo. Preto sme na základe konzultácií s expertmi stanovili zoznam národných a medzinárodných inštitúcií a organizácií  zastrešujúcich aktivity, za ktoré je možné udeliť body v tejto schéme. O body sa môžeš uchádzať, ak si absolvoval aktivitu/projekt pod záštitou niektorej organizácie zo zoznamu, v trvaní aspoň jeden mesiac. Zoznam nájdeš tu.

Nezabudni, že splnenie všetkých aktivít budeš musieť dokázať nahratím diplomu, certifikátu alebo iného potvrdenia, a to najneskôr do posledného dňa, kedy je možné podávanie žiadostí. Body získaš iba za aktivity, ku ktorým nahráš správnu prílohu. Správnosť a úplnosť dokladov overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš. Ak nebude k vybranej aktivite nahraná príloha alebo príloha nebude nahraná správne, body sa Ti odrátajú a tým sa zmení aj Tvoje poradie. Zmenou poradia sa môžeš dostať až medzi neúspešných uchádzačov.

Pochádzaš zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patríš do špecificky znevýhodnenej skupiny?

Ak patríš do jednej z týchto skupín, môžeš sa o štipendium uchádzať v samostatnej kategórii. V tejto kategórii je na akademický rok 2023/2024 vyhradených 550 štipendií. Do kategórie sociálne znevýhodnených študentov, ktorí sa môžu o štipendium uchádzať, spadáš, ak spĺňaš aspoň jedno z nižšie uvedených kritérií, alebo ak niektoré z kritérií spĺňajú Tvoji rodičia. Kritériá sociálne znevýhodneného prostredia nájdeš tu.

Ak počas vypĺňania žiadosti aspoň na jedno z kritérií odpovieš áno, budeš zaradený do zoznamu uchádzačov so sociálnym znevýhodnením. Výška štipendia je pre všetkých žiadateľov v oboch kategóriách rovnaká, ale kritériá výberu sú v tejto kategórii o niečo menej náročné. Zároveň budú uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia v tejto kategórii posudzovaní v samostatnom zozname. Na zaradenie do skupiny uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia stačí, ak splníš aspoň jeden ukazovateľ. 

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí splnia kritériá pre študenta (kritérium 1 až 9) a pri otázkach týkajúcich sa posudzovania rodičov budú uprednostnení uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá za oboch rodičov. Ak nedôjde k obsadeniu všetkých voľných miest, budú môcť získať štipendium aj uchádzači, ktorí splnia kritérium len pre jedného rodiča. V prípade, ak sa budeš o štipendium uchádzať ako znevýhodnený študent, nezabudni, že k žiadosti potrebuješ priložiť potrebné potvrdenia. Potvrdenie musí dokazovať Tvoj status, resp. splnenie kritéria. Nenechaj si preto ich získanie na poslednú chvíľu.  Zoznam inštitúcií vydávajúcich potvrdenia nájdeš tu.

Nezabudni, že splnenie kritéria sociálneho znevýhodnenia budeš musieť dokázať nahratím potvrdenia, a to najneskôr do posledného dňa, kedy je možné podávanie žiadostí. Ak nebudeš môcť svoj status podložiť príslušnými potvrdeniami, budeš zo schémy vyradený. Úpravy po odoslaní žiadosti už nebudú možné. Správnosť a úplnosť dokladov overí vysoká škola, na ktorú sa zapíšeš.

Ako sa prihlásiť?

Najprv je potrebné, aby si sa zaregistroval zadaním prihlasovacieho mena, hesla, emailovej adresy a vyplnil osobné údaje. Vytvorí sa Ti profil, cez ktorý sa budeš prihlasovať. Pozorne si prečítaj všetky kritéria uvedené v prílohách vyššie. Ak si splnil niektorú z aktivít alebo kritérium sociálneho znevýhodnenia, je potrebné pripraviť si všetky potrebné potvrdenia. 

Vyplň svoj profil

V tejto časti musíš vyplniť základné údaje o sebe. Každý uchádzač môže podať žiadosť o štipendium iba raz. Ak nemáš ešte 18 rokov, spolu s Tvojimi osobnými údajmi musíš do systému nahrať aj podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Vyplnenie žiadosti

Vyplnenie žiadostí je spustené a ich podanie je možné najneskôr do 20. 7. 2023!

Pozorne si prečítaj všetky pokyny a prílohy. Ak žiadosť vyplníš nesprávne, môžeš stratiť nárok na štipendium. Daj si pozor najmä pri vypĺňaní sociálneho znevýhodnenia – ak nespĺňaš žiadne kritérium, túto časť nevypĺňaj. Vyberať môžeš len z aktivít, súťaží a inštitúcií v prílohách v prelinkoch vyššie. Zvolenie nejakej aktivity a nahratie prílohy s iným názvom súťaže alebo inou úrovňou (napr. okresné kolá) nebude akceptované a stratíš body, čím sa zmení aj Tvoje poradie. Zmenou poradia sa môžeš dostať až medzi neúspešných uchádzačov.

Vyplnenú žiadosť nezabudni odoslať. Žiadosti neodoslané v stanovenom termíne nebude možné akceptovať. 

Svoje predbežné poradie uvidíš v systéme na konci júla. V prípade zmeny termínu zverejnenia Ťa bude ministerstvo informovať. Toto poradie sa však môže zmeniť v závislosti od počtu získaných bodov počas overovania správnosti údajov. Ak napríklad nebudú k všetkým aktivitám nahrané správne prílohy, body sa Ti odrátajú a zmení sa aj Tvoje poradie. 

Finálny zoznam podporených uchádzačov bude známy až po vykonaní zápisov na vysokých školách najneskôr do 17. novembra 2023.

Chceš sa prihlásiť alebo registrovať ? Odkazy sú nižšie.

Môžeš sa do systému prihlásiť tu alebo sa zaregistrovať.